Juridische kennisgeving - Privacybeleid

 

Het bedrijf Castellu D'orezza, bezorgd over de rechten van individuen, in het bijzonder met betrekking tot geautomatiseerde verwerking, en in een verlangen naar transparantie met zijn klanten, heeft een beleid geïmplementeerd dat al deze behandelingen dekt, voor de doeleinden die door de laatste worden nagestreefd. evenals de actiemiddelen die individuen ter beschikking staan, zodat zij hun rechten het beste kunnen uitoefenen.
Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens, nodigen wij u uit om de website te raadplegen: https://www.cnil.fr/

Voortgezette navigatie op deze site impliceert een onvoorwaardelijke acceptatie van de volgende gebruiksvoorwaarden. U gaat akkoord met het gebruik van cookies en andere tracers. In geval van weigering, klik op de volgende link:
De huidige online versie van deze gebruiksvoorwaarden is de enige oppositie gedurende de gehele duur van het gebruik van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 - Juridische kennisgeving

1.1 Site (hierna "de site" genoemd): Castellu d'Orezza

1.2 Editor (hierna "de uitgever"):

CASTELLU D'OREZZA, met een kapitaal van € 1,
hoofdkantoor is gevestigd op: 83904451800018, 20137
vertegenwoordigd door Andre Gour, in zijn hoedanigheid van leider,
geregistreerd in de RCS van Bastia B 839 044 518,

1.3-host (hierna "de host"):
telefoonnummer: + 33 (06) 07 47 65 08,
e-mailadres: castelludorezza@orange.fr,
directeur van publicatie: Chevreaux Anthony.

CASTELLU D'OREZZA wordt gehost door 1and1.

Artikel 2 - Toegang tot de site

Toegang tot de site en het gebruik ervan zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. U stemt ermee in om deze site en de daarin vervatte informatie of gegevens niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclame of enige andere vorm van commerciële uitnodiging en in het bijzonder het verzenden van ongevraagde e-mails.

Artikel 3 - Inhoud van de site

Alle merken, foto's, teksten, opmerkingen, illustraties, geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om deze site te laten werken en meer in het algemeen alle elementen gereproduceerd of gebruikt op de site zijn beschermd door de geldende wetgeving voor intellectueel eigendom.
Ze zijn het volledige en volledige eigendom van de uitgever. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van alle of een deel van deze elementen, inclusief computerapplicaties, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure inleidt na kennis te hebben genomen van deze ongeoorloofde gebruiken, houdt geen acceptatie van dergelijk gebruik in en ziet af van vervolging.

Artikel 4 - Sitebeheer

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever op elk moment:
- de toegang tot de gehele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of delen van de site voorbehouden aan een specifieke categorie internetgebruikers;
- verwijder alle informatie die de werking zou kunnen verstoren of die in strijd is met nationale of internationale wetten of Netiquette-regels;
- de site opschorten om updates uit te voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheid van de uitgever kan niet worden aangewend in geval van storing, falen, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor toegang tot de site of een van de functies wordt voorkomen.
Het verbindingsmateriaal naar de site die u gebruikt, valt onder uw verantwoordelijkheid. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, inclusief virale aanvallen via internet. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u bezoekt.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van rechtszaken tegen u:
- vanwege het gebruik van de site of een dienst die toegankelijk is via internet;
- vanwege het niet naleven door u van deze algemene voorwaarden.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor schade aan u, anderen en / of uw apparatuur als gevolg van uw verbinding of gebruik van de site en u zult er geen actie tegen ondernemen.

Als de uitgever het voorwerp uitmaakt van een minnelijke of gerechtelijke procedure vanwege uw gebruik van de site, kan deze zich tegen u keren om schadevergoeding te krijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die kunnen voortvloeien uit deze procedure.

Artikel 6 - Hypertekstkoppelingen

Het instellen door de gebruikers van alle hyperlinks naar alle of een deel van de site is geautoriseerd door de uitgever. Alle links moeten op verzoek van de uitgever worden verwijderd.
Alle informatie die via een link naar andere sites toegankelijk is, wordt door de uitgever niet gepubliceerd. De uitgever heeft geen rechten op de inhoud van de link.

Artikel 7 - Verzameling en bescherming van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Chevreaux Anthony.
Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een naam, een identificatienummer of een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociaal.
De persoonlijke informatie die op de site kan worden verzameld, wordt voornamelijk door de uitgever gebruikt om relaties met u te beheren en indien nodig voor de verwerking van uw bestellingen.

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn als volgt:
- Verkeersinformatie

Artikel 8 - Recht op toegang, rectificatie en dereferatie van uw gegevens

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:
· Het recht op toegang: zij kunnen hun recht op toegang uitoefenen, om hun persoonlijke gegevens te kennen, door te schrijven naar het volgende e-mailadres. In dit geval kan het Platform voorafgaand aan de implementatie van dit recht een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren.
· Het recht op rectificatie: als de persoonsgegevens die het Platform bijhoudt, niet nauwkeurig zijn, kunnen zij de update van de informatie vragen.
· Het recht om gegevens te verwijderen: Gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.
· Het recht om verwerking te beperken: Gebruikers kunnen het Platform verzoeken de verwerking van persoonlijke gegevens te beperken in overeenstemming met de aannames die door de RGPD worden gegeven.
· Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen die zijn uiteengezet in de AVG.
· Het recht op overdraagbaarheid: zij kunnen beweren dat het platform hun de persoonlijke gegevens verstrekt die ze hebben verstrekt om ze naar een nieuw platform te verzenden.
U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres:

Of per e-mail, op:

Alle verzoeken moeten vergezeld zijn van een fotokopie van een geldige ID-kaart en het adres bevatten waarmee de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager. Het antwoord wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek verzonden. Deze periode van een maand kan met twee maanden worden verlengd als de complexiteit van het verzoek en / of het aantal verzoeken dit vereisen.

Bovendien, en sinds 2016 1321 wet 7-2016 nr. XNUMX oktober, hebben mensen die wensen, de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te organiseren. Voor meer informatie over het onderwerp, kunt u de website van de CNIL raadplegen: https://www.cnil.fr/.

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de CNIL-website: https://www.cnil.fr.

We raden u aan eerst contact met ons op te nemen in het platform voordat u een claim indient bij de CNIL, omdat we tot uw beschikking staan ​​om uw probleem op te lossen.

Artikel 9 - Gebruik van gegevens

De persoonlijke gegevens die van de gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van het platform te bieden, deze te verbeteren en een veilige omgeving te handhaven. De juridische basis van de verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het platform. In het bijzonder zijn de toepassingen:

- toegang en gebruik van het platform door de gebruiker;
- operationeel beheer en optimalisatie van het platform;
- implementatie van gebruikershulp;
- verificatie, identificatie en authenticatie van de door de gebruiker verzonden gegevens;
- aanpassing van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsergeschiedenis van de gebruiker, overeenkomstig zijn voorkeuren;
- preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software of malware) en beheer van beveiligingsincidenten;
- beheer van geschillen met gebruikers;
- het verzenden van commerciële en advertentie-informatie, volgens de voorkeuren van de gebruiker;

Article 10 - Data Retention Policy

Het Platform slaat uw gegevens op zolang als nodig is om u van zijn diensten te voorzien of om u te helpen.
Voor zover dit redelijkerwijs nodig of nodig is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen, om fraude en misbruik te voorkomen of om onze algemene voorwaarden toe te passen, kunnen we ook enkele van uw gegevens bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten. of dat we u niet langer diensten hoeven aan te bieden.

Artikel 11 - Persoonlijke gegevens delen met derden

Persoonlijke gegevens mogen in de volgende gevallen uitsluitend worden gedeeld met externe bedrijven in de Europese Unie:
- wanneer de gebruiker openbaar beschikbare informatie openbaar maakt in de open commentaargebieden van het Platform;
- wanneer de gebruiker de website van een derde autoriseert om toegang te krijgen tot zijn gegevens;
- wanneer het platform gebruikmaakt van providerdiensten om gebruikersondersteuning, reclame en betalingsdiensten te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker in het kader van de uitvoering van deze diensten en hebben een contractuele verplichting om ze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens. personeel;
- indien de wet dit vereist, kan het platform gegevens verzenden om te reageren op vorderingen tegen het platform en te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures;

Artikel 12 - Commerciële aanbiedingen

U ontvangt waarschijnlijk commerciële aanbiedingen van de uitgever. Als je niet wilt, klik dan op de volgende link: chevreaux.anthony@gmail.com
Uw gegevens kunnen door de uitgeverspartners voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als u niet wilt, klikt u op de volgende link: chevreaux.anthony@gmail.com
Als u tijdens het raadplegen van de site toegang hebt tot uw persoonlijke gegevens, moet u zich onthouden van elke verzameling, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk kan vormen op de privacy of reputatie van personen. De uitgever wijst in dit verband alle verantwoordelijkheid af.
De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Artikel 13 - Cookies

Wat is een "cookie"?
Een "Cookie" of plotter is een elektronisch bestand dat wordt gedeponeerd op een terminal (computer, tablet, smartphone, ...) en dat bijvoorbeeld wordt gelezen tijdens het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, de installatie of het gebruik van een software of een mobiele applicatie, ongeacht het gebruikte type terminal (bron: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la- wet).
Door deze site te bekijken, kunnen "cookies" van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de site en / of externe bedrijven op uw apparaat worden geplaatst.
Tijdens de eerste navigatie op deze site verschijnt een verklarende banner over het gebruik van "cookies". Daarom worden de klant en / of prospect door het voortzetten van de navigatie geacht geïnformeerd te zijn en het gebruik van deze "cookies" geaccepteerd te hebben. De verleende toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in zijn browserinstellingen.

Alle verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en de configuratie van het verkeer te volgen met behulp van deze site, om het ontwerp en de lay-out te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service te verbeteren. die wij u aanbieden.

De volgende cookies zijn aanwezig op deze site:

Google-cookies:
- Google-analyse: om het publiek van de site te meten.
- Google Tag Manager: vergemakkelijkt de implementatie van tags op pagina's en stelt u in staat om Google-tags te beheren.
- Google Adsense: Google-reclamebureau dat YouTube-websites of -video's gebruikt als ondersteuning voor zijn advertenties.
- Dynamische remarketing van Google: hiermee kunt u dynamische advertenties aanbieden op basis van eerder onderzoek.
- Google Adwords Conversion: tool voor het bijhouden van adwords-advertentiecampagnes.
- DoubleClick: advertentiecookies van Google om banners te verspreiden.

Facebook-cookies:
- Facebook connect: stelt u in staat om uzelf te identificeren met behulp van uw Facebook-account.
- Sociale Facebook-plug-ins: hiermee kunt u inhoud leuk vinden, delen en becommentariëren met een Facebook-account.
- Facebook Custom Audience: hiermee kunt u communiceren met het publiek op Facebook.

Twitter-cookies:
- Twitter-knop: maakt het gemakkelijk om Twitter-inhoud te delen en te bekijken.
- Twitter-reclame: hiermee kunt u advertenties weergeven en targeten door het reclamebureau van Twitter.

De levensduur van deze cookies is dertien maanden.

Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van "cookies", voor elk type browser, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les -tools-for-meester.

Artikel 14 - Foto's en productvertegenwoordiging

De foto's van producten die bij hun beschrijving horen, zijn niet contractueel en houden de uitgever niet bezig.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

De huidige gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door de Franse wet en vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van het hoofdkantoor van de uitgever, onder voorbehoud van een toewijzing van een specifieke bevoegdheid die voortvloeit uit een tekst van een specifieke wet of regelgeving.

Artikel 16 - Neem contact met ons op

Voor elke vraag, informatie over de producten die op de site worden gepresenteerd of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres: chevreaux.anthony@gmail.com.